I-Calling
The solution creators

 

In onderhavige voorwaarden wordt onder “i-Calling” verstaan, de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid i-Calling BV kantoorhoudende aan de Olympiaweg 14 3077 AL Rotterdam.

Onder “diensten en/of producten” wordt in de onderhavige voorwaarden mede verstaan adviezen of
instructies dan wel door i-Calling in opdracht uitgevoerde werkzaamheden.

Onder “de cliënt” wordt in deze voorwaarden verstaan de opdrachtgever van i-Calling en/of de gebruiker c.q. afnemer van diensten en/of producten van i-Calling.

Onder “Leverancier” wordt in de onderhavige voorwaarden verstaan degene die aan i-Calling diensten en/of producten levert.

Onder “schriftelijk” wordt verstaan alle communicatie of correspondentie die overgebracht wordt per brief, fax of e-mail.

1. Aanbieding en overeenkomst

1.1 De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van i-Calling en overeenkomsten met i-Calling en leveringen van diensten en/of producten van/door/aan i-Calling.

1.2 Algemene-, inkoop-, leverings- en/of andere voorwaarden van de cliënt en/of van derden zijn niet van toepassing,tenzij door i-Calling uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard

1.3 Alle aanbiedingen en/of offertes van i-Calling zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

1.4 Opdrachten aan i-Calling kunnen alleen worden beschouwd als door i-Calling aanvaard, indien deze aanvaarding schriftelijk door i-Calling is gedaan.

1.5 Overeenkomsten met een langlopend en wederkerend karakter, worden zonder contractduur of looptijd
overeengekomen, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

1.6 i-Calling is gerechtigd opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.

2. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

2.1 Op alle overeenkomsten tussen i-Calling en haar cliënten is uitsluitend Nederlands recht van Toepassing.

2.2 De rechter te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van/door/aan i-Calling.

3. (Leverings)termijnen

3.1 Alle door i-Calling aangegeven (leverings)termijn zijn slechts richtlijnen.

3.2 Bij overschrijding van een (leverings) termijn door i-Calling, kan de cliënt geen aanspraak maken op vergoeding van eventuele daardoor geleden schade en kan de cliënt de overeenkomst niet ontbinden zonder i-Calling daarvoor volledig schadeloos te stellen.

3.3 Indien i-Calling bij de uitvoering van een overeenkomst afhankelijk is van informatie en/of gegevens van
de cliënt, wordt de (leverings)termijn verlengd met een periode die gelijk is aan de termijn gedurende welke de cliënt in gebreke is gebleven plus twee weken.

3.4 Indien i-Calling met een cliënt en bepaalde afname van diensten en/of producten in/per een bepaalde
periode is overeengekomen, wordt i-Calling geacht hiervoor capaciteit te hebben gereserveerd.
Indien de cliënt meer dan dertig dagen in gebreke blijft met de aanlevering van informatie en/of gegevens
welke noodzakelijk zijn voor het leveren van voornoemde diensten en/of producten, is i-Calling gerechtigd de cliënt de volledige kosten en/of omzetderving door de gereserveerde capaciteit in rekening te brengen.

3.5 Indien de cliënt langer dan zestig dagen in gebreke blijft bij de aanlevering van de in 3.3 en 3.4 genoemde informatie en/of gegevens, is i-Calling gerechtigd de overeenkomst te ontbinden onverminderd het recht op volledige vergoeding als vermeld in artikel 3.4.

3.6 i-Calling is onder alle omstandigheden gerechtigd tot deelleveringen en dienovereenkomstige gedeeltelijke facturering.

4. Tarieven

4.1 Alle door i-Calling geoffreerde of anderszins aangegeven tarieven zijn exclusief omzetbelasting.

4.2 i-Calling heeft het recht de tarieven binnen een lopende overeenkomst haar tarieven in overleg aan
te passen,ook indien met een cliënt een bepaalde prijs per uur en/of handeling is overeengekomen.

4.3 In het in artikel 4.2 genoemde geval heeft de cliënt het recht, binnen 1 maand nadat hem mededeling
van tariefwijziging is gedaan, de overeenkomst per aangetekende brief op te zeggen.
Bij gebreke hiervan wordt de cliënt geacht de tariefwijziging te accepteren.

4.4 De cliënt komt geen (tussentijds) recht toe tot beëindiging van de overeenkomst zoals bedoeld in
artikel 4.3 indien een tariefwijziging het directe gevolg is van (een) overheidsmaatregel(en).

5. Aansprakelijkheid

5.1 i-Calling sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover deze niet in de wet dwingend geregeld is.

5.2 De aansprakelijkheid van i-Calling, uit welke hoofde dan ook, zal het totale bedrag van de overeenkomst met de cliënt, tot het maximum van het totale bedrag van de facturen van 1 maand, voorafgaand aan de oorzaak van de ontstane aansprakelijkheid, niet overschrijden.

5.3 i-Calling is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor eventuele materiële en/of immateriële (gevolg)schade als gevolg van door i-Calling uit naam van de cliënt gevoerde persoonlijke, telefonische of schriftelijke contacten met derden.

5.4 i-Calling is ter zake van door haar van opdrachtgever aangenomen werkzaamheden niet aansprakelijk
voor onrechtmatige daden, onzorgvuldig gedrag, of nalatigheden van haar ondergeschikten of van hen, die
niet in haar loondienst werkzaamheden ten behoeve van i-Calling verrichten, dan wel op welke wijze ook direct of indirect zijn betrokken bij het uitvoeren van opdracht(en) voor/bij de cliënt.

5.5 i-Calling kan, doordat zij regelmatig computerbestanden met derden uitwisselt, niet garanderen dat door i-Calling aangeleverde bestanden en/of informatiedragers vrij zijn vanelementen -waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, computervirussen -die storingen of schade welke aard ook kunnen veroorzaken.

5.6 In geen geval zal i-Calling aansprakelijk zijn voor gevolgschade van welke aard ook -waaronder mede
begrepen, maar niet beperkt tot, schade wegens winstderving, werkstagnatie, verlies van zakelijke- informatie- of gegevensbestanden en/of enige andere bedrijfsschade of geldelijk verlies -zelfs indien i-Calling op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

6. Vrijwaring

6.1 De cliënt zal i-Calling en haar leveranciers vrijwaren en verdedigen tegen alle vorderingen en procedures die mochten voortvloeien uit, of het gevolg zijn van, enig handelen of nalaten van de cliënt, in strijd met enige bepaling van een met I-Calling geiloten overeenkomst en/of de onderhavige voorwaarden

6.2 De cliënt zal i-Calling en haar leveranciers schadeloos stellen voor alle schade en kosten opgelopen in hun verdediging tegen al zulke vorderingen en/of procedures, waaronder mede begrepen alle kosten van
rechtskundige bijstand.

7. Betaling

7.1 Door i-Calling verzonden facturen dienen door de cliënt binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken en schriftelijk bevestigd door i-Calling

7.2 Betaling vindt plaats zonder aftrek en/of verrekening.

7.3 De cliënt kan tegen een factuur alleen schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Het bezwaar dient binnen de betalingstermijn te worden gemaakt. Een zodanig bezwaar ontslaat de cliënt niet van zijn verplichting de factuur tijdig en volledig te voldoen.

7.4 Indien de cliënt niet binnen de in 7.1 bedoelde termijn aan de (volledige) betalingsverplichting heeft voldaan,is de cliënt van rechtswege in verzuim en behoudt i-Calling zich het recht om de wettelijke rente verschuldigd over het (restant) factuurbedrag te vereffenen, alsmede de (buiten)gerechtelijke incassokosten

8. Geheimhouding

8.1 In het kader van de overeenkomst krijgt cliënt mogelijkerwijs (vertrouwelijke) informatie betreffende i-Calling onder ogen. Alle informatie dient als vertrouwelijk te worden beschouwd en cliënt garandeert er ook als zodanig mee om te gaan. Alle medewerkers van cliënt, die inzage krijgen in de documenten, alsmede derden, die door cliënt inzage in de documenten wordt gegevens, zijn op de hoogte van het vertrouwelijke karakter. Cliënt garandeert dat het vertrouwelijke karakter van de documenten en andere informatie wordt gewaarborgd en zal alle verkregen informatie niet openbaren aan derden, tenzij deze informatie reeds in het publieke domein is.

8.2 Indien de cliënt de informatie moet openbaren vanwege enige wettelijke verplichting, enig andere overheids-maatregel, dan wel enig gerechtelijke bevel, zal cliënt i-Calling vooraf informeren over de reden van openbaring. Openbaring zal te allen tijde geschieden in overleg met i-Calling.

8.3 Openbaring van enige documenten en kennis in strijd met voorafgaande leden zal leiden
tot een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van Euro 15.000 (vijftien duizend euro) alsmede de daadwerkelijk geleden schade, ongeacht verdere juridische stappen.

9. Database

9.1 Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de overeenkomst, zal i-Calling bellen naar klanten/ prospects/ contacten van de cliënt op basis van het bestand dat cliënt heeft aangeleverd aan i-Calling. De bestanden dienen te worden aangeleverd in een format als omschreven in de overeenkomst.

9.2 Cliënt is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het aangeleverde bestand.

9.3 Cliënt is verantwoordelijk voor het ontdubbelen dan wel verwijdering van adresgegevens
van klanten/prospects/contacten uit de aangeleverde bestanden indien deze klanten/prospects/contacten niet langer benaderd wensen te worden en dit hebben aangegeven via www.infofilter.nl, rechtstreeks aan cliënt of op enig andere wijze zoals aangegeven door de Telecommunicatiewet andere wetten en/of richtlijnen van overheidswege.Verzuim hiervan is volledig voor rekening en risico van cliënt

9.4 i-Calling gebruikt de door cliënt aangeleverde database, enkel en alleen ten behoeve van de cliënt.
Ook na de overeenkomst zal I-Calling op geen enkele wijze gebruik maken van deze eerder verkregen informatie.

9.5 i-Calling zal zich optimaal inspannen voor het resultaat, maar zal nimmer het beoogde resultaat (kunnen)
garanderen.

10. Script

10.1 i-Calling maakt in overleg met de cliënt een script voor elke betreffende campagne.
Cliënt begrijpt en accepteert dat elk script slechts een richtlijn is voor de te voeren gesprekken in een campagne en doorgaans niet letterlijk kan worden gebruikt. Afwijkingen van een script kunnen derhalve voorkomen.

10.2 Indien i-Calling een nieuw script ontwikkelt, zal dat nieuwe script niet ingaan tegen de geest van de gemaakte afspraken met cliënt. i-Calling hoeft geen voorafgaande toestemming te vragen aan cliënt en cliënt accepteert deze wijzigingen.

10.3 i-Calling zal in overleg nadere aanwijzingen van cliënt in acht nemen en eventueel aanpassen in het script.

10.4 i-Calling accepteert geen aansprakelijkheid voor claims en/of andere (financiële) vorderingen die uit
mogelijke aanwijzingen in het script voortvloeien, tenzij er sprake is van grove schuld en/of nalatigheid van leidinggevenden van i-Calling en cliënt vrijwaart i-Calling dan ook voor alle mogelijke kosten die uit een dergelijke claim en/of vordering voortvloeien.

11. Overmacht

11.1 Indien i-Calling door overmacht niet haar verplichtingen jegens de cliënt kan voldoen,
worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

11.2 Onder overmacht van i-Calling wordt verstaan elke van de wil van i-Calling onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de cliënt geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zodanige verplichtingen, in redelijkheid niet van i-Calling kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid te voorzien was. Tot overmachttoestanden worden in ieder geval gerekend: noodtoestanden (waaronder begrepen extreme weersomstandigheden, brand en blikseminslag), restricties en/of gewijzigde regelgeving door overheid(instanties), (werk-) staking, oorlog, oproer, uitval van elektriciteit, onvoorziene uitval van computerapparatuur en andere voorzieningen.

11.3 In het geval van overmacht heeft de cliënt geen recht op enige (schade) vergoeding.

11.4 Indien de overmacht langer dan 30 dagen voortduurt, heeft de cliënt het recht de overeenkomst te ontbinden.

12. Beëindiging overeenkomst

12.1 Client kan een overeenkomst, welke is aangegaan voor onbepaalde tijd, tussentijds opzeggen met inachtname van een opzegtermijn van 14 dagen, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

12.2 Client kan een overeenkomst, welke is aangegaan voor een bepaalde tijd, tussentijds opzeggen met inachtname van een opzegtermijn van 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

12.3 i-Calling is gerechtigd iedere overeenkomst tussentijds zonder opzegtermijn te beëindigen, dit zonder opgaaf van reden.

13 Onverbindendheid

13.1 Indien enige bepaling van een met i-Calling gesloten overeenkomst en/of van de van toepassing zijnde
specifieke voorwaarden en/of van de onderhavige voorwaarden onverbindend mocht blijken, dient in plaats van die bepaling te worden gelezen de meest daarmee vergelijkbare wel verbindende bepaling. In dat geval blijven de overige bepalingen van de met i-Calling gesloten overeenkomst en/of van de toepassing zijnde specifieke voorwaarden en/of de onderhavige voorwaarden onverminderd van kracht.